Segédlet a szakdolgozat készítéséhez

1. Tartalmi követelmények

ˇ  A szakdolgozat hosszú távú kutató, alkotó munka eredménye, amely tükrözi a témában való elmélyedést, a megfelelő anyaggyűjtést, empirikus hátteret, illetve a kritikai elemzést, értékelést.

ˇ A szakdolgozat új tudományos eredményeket fogalmaz meg ,a választott kutatási terület főbb aspektusait foglalja össze, illetve nagyobb problémakör esetén a választott téma pontos kijelölését, a keretek világos megjelölését tartalmazza. A témaválasztás indoklásában a téma fontossága mellett ennek is szerepelnie kell.

ˇ A szakdolgozat  írója törekedjen a puszta leíráson, ismertetésen túl a szakirodalom elemző összefoglalására, problémák, hipotézisek megfogalmazására és azok módszertanilag korrekt megválaszolására. Az eredmények hiteles bemutatása és szakmai következtetések megfogalmazása szintén fontos elemei a dolgozatnak.

ˇ A dolgozat széleskörű, a témával adekvát módon szelektált irodalomra támaszkodjék, és tükrözze a téma alapvető hazai és nemzetközi szakirodalmát, mely 30-50 szakmai tanulmány, vagy szakkönyv feldolgozását jelenti.

ˇ A szakdolgozat műfaja alapvetően történeti, elméleti, vagy empirikus.

ˇ Szakdolgozatként nem fogadható el a puszta kompiláció. A saját és a másoktól származó gondolatoknak egyértelműen el kell különülniük: a forrásokat precízen  jelölni kell, függetlenül attól, hogy szó szerint vagy átfogalmazva kerülnek a dolgozatba. A szó szerinti idézeteket idézőjellel kell kiemelni.

ˇ Érvanyagában és következtetéseiben kapcsolódjon a leírtakhoz, a saját megfigyelésekhez, kutatáshoz, dokumentumokhoz stb., bizonyítsa azt, hogy a  dolgozat írója feldolgozta a tanulmányai során elsajátított ismereteket, a megszerzett tapasztalatokat és a vonatkozó szakirodalmat.

ˇ A gondos helyesírás (magyar ékezetes karakterek, a vesszők, ékezetek, nagykötőjel stb. pontos használata) alapkövetelmény.

 

2. A szakdolgozat bírálata

 

A  szakdolgozat bírálatának szempontjai különösen:

ˇ a választott téma, a dolgozat céljának meghatározása, indokoltsága;

ˇ a szakirodalmi háttér alapossága, adekvátsága;

ˇ a tárgyalt problematika terjedelme, az elemzés-értelmezés színvonala, mélysége;

ˇ a kifejtés szakszerűsége, a jelölt saját álláspontjának megjelenése;

ˇ a kutatási eljárások, módszerek bemutatása, a módszerválasztás célszerűsége, empirikus vizsgálatoknál a szükséges feldolgozó módszerek szakszerű alkalmazása;

ˇ a dolgozat szerkezete, koherenciája, megfogalmazásának szabatossága,

ˇ kifejtettsége, a szaknyelv alkalmazása (idegen nyelvű dolgozat esetén nyelvi megfelelősége);

ˇ a szakirodalom, a jegyzetapparátus pontos használata, egységessége

A dolgozat bírálója a bírálatban kérdéseket fogalmaz meg, melyekre a jelölt a védésen válaszol.